In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. De verklaring is bondig en vraagt niet veel tijd om door te nemen.

Privacybeleid New Forest Sessions

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Alhoewel wij geen kritische persoonsgegevens verwerken, worden persoonsgegevens door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijke vermeldenvoor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkentot uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelennemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Indien je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat met Nils Schmeling  via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: 06-20412172

E-mail:  nils@newforestsessions.nl

Post: New Forest Sessions, Blauwezegge 14, 2498 EW Den Haag

Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 1. persoonsgegevens voor relatiebeheer voor de continuïteit van New Forest Sessions

Deze verwerken we in onze eigen systemen. Daarbij verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam contactpersoon
 • Bedrijfsgegevens (Naam – Adres– Plaats)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IBAN (uitsluitend bij klanten)

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Het voeren van een klantadministratie

Verstrekking aan derden

Uitsluitend in het geval van klant(tevredenheids)onderzoek geven wij de door jou verstrekte gegevens door aan een 3e partij. Dit is een leverancier van software om klantgegevens en met name antwoorden op onderzoeksvragen vast te leggen en verwerken. De persoonsgegevens blijven te allen tijde bewaard in één opslagbron; een zogenaamd ‘dashboard’.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen we hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profileren. Onze website legt automatisch geen gegevens vast. De enige verwerking van persoonsgegevens gebeurt via ons contactformulier op de website. In dat geval worden jouw persoonsgegevens puur gebruikt voor beantwoording van de gestelde vraag.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken geen gebruik van tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. New Forest Sessions gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze informatie wordt geanonimiseerd verzonden.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij ervoor dat uitsluitend de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de bron van de onderzoeksuitkomsten te kunnen traceren. Uiterlijk na een jaar worden de persoonsgegevens verwijderd. Uitgezonderd hierop zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Meestal is dat een termijn van 7 jaar.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Lees voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je jouw persoonsgegevens wilt inzien kun je schriftelijk contact opnemen met ons:

E-mail: nils@newforestsessions.nl

Om misbruik te voorkomen vragen wij je daarbij te legitimeren via een kopie legitimatiebewijs.
(vergeet niet om op de kopie jouw BSN en jouw pasfoto af te schermen)

Autoriteit Persoonsgegevens

Uiteraard helpen we je graag verder als je klachten of vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 oktober 2019